Nieuws

Indexatie per 1 januari 2024

Geplaatst op 23 januari 2024

Op 18 december 2023 heeft het bestuur van SPRH besloten dat de opgebouwde pensioenen per 1 januari 2024 weer worden verhoogd.

De pensioenen worden verhoogd met 3,51%
Dit geldt voor iedereen die pensioen krijgt, opbouwt of heeft opgebouwd bij SPRH.

Waarom verhogen we de pensioenen?
SPRH probeert je pensioen jaarlijks te verhogen met de prijsontwikkeling, omdat dagelijkse producten zoals de boodschappen duurder worden. De prijzen stegen in 2023 met 3,51%.

Een pensioenverhoging mag alleen gegeven worden als de financiële situatie goed genoeg is. Het bestuur neemt hier elk jaar een besluit over. We kunnen nu een verhoging geven, omdat de financiële positie van SPRH dat toelaat. Maar ook doordat we gebruik mogen maken van soepelere regels, omdat de intentie is uitgesproken over te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel.

Een belangrijk hulpmiddel om te kijken naar onze financiële positie is de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre het pensioenfonds voldoende geld heeft om de pensioenuitkeringen in de toekomst te kunnen doen. Onze dekkingsgraad is na de verhoging van de pensioenen vastgesteld op 116,4%.

Tijdelijke versoepeling om pensioenen te verhogen
Sinds 1 juli 2022 mag een pensioenfonds de pensioenen sneller en meer verhogen dan normaal. Dit betreft tijdelijke wetgeving die gold tot en met 31 december 2023. Met dit besluit loopt de overheid alvast vooruit op het nieuwe pensioenstelsel. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de omzetting naar het nieuwe pensioenstelsel plaats zal vinden. Wij spreken daarover met de deelnemersvereniging in een gezamenlijk project.

De deelnemersvereniging verklaarde in december 2023 aan SPRH dat zij het voornemen hebben om te zijner tijd de opgebouwde pensioenen om te zetten naar een nieuw pensioencontract (“invaren”). Deze verklaring was nodig voor het bestuur van SPRH om de pensioenen meer te mogen verhogen dan normaal. Ook de verhoging van vorig jaar (4,80% per 1 januari 2023) valt met terugwerkende kracht onder de versoepelde regels.

Evenwichtig besluit
Bij het besluit om de pensioenen te verhogen hebben we de belangen van alle deelnemers zorgvuldig afgewogen. We hebben gekeken naar de effecten voor de verschillende generaties. Daarbij hebben we onder andere rekening gehouden met de grote koopkrachtdaling van de gepensioneerden in de laatste jaren. Tegelijkertijd houden we rekening met de onzekere economische vooruitzichten. Het bestuur vindt het belangrijk dat SPRH ook na het verhogen van de pensioenen financieel sterk genoeg blijft in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel.

Effecten toeslagverlening 1 januari 2024 voor verschillende leeftijdsgroepen
Als de pensioenen verhoogd worden, dan is dat op dit moment voor iedereen positief. Maar het is niet voor iedereen gelijk. Door een verhoging te geven, wordt de dekkingsgraad van het pensioenfonds lager. En daardoor wordt de kans op toekomstige verhogingen iets kleiner.

De gevolgen van de verhoging van de pensioenen per 1 januari 2024 verschillen en zijn vooral afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer. We meten de gevolgen van de verhoging met behulp van het zogeheten pensioenresultaat. Dit pensioenresultaat geeft aan in hoeverre we de pensioenen in de toekomst kunnen verhogen. In onderstaande grafiek laten we zien welk effect de verhoging heeft op het pensioenresultaat van deelnemers van verschillen leeftijden.

Pensioenresultaat

De doorgetrokken blauwe lijn (“Vóór index ’24 – 50%”) geeft het verwachte pensioenresultaat van de verschillende leeftijden vóór de verhoging van 1 januari 2024 weer. De gestreepte blauwe lijn (“Vóór index ’24 – 5%”) toont het verwachte pensioenresultaat als het tegenzit. En de gestippelde blauwe lijn (“Vóór index ’24 – 95%”) toont het verwachte pensioenresultaat als het meezit. De oranje lijnen geven dezelfde informatie, maar dan het pensioenresultaat ná de verhoging van 1 januari 2024.

Uit deze grafiek is op te maken dat de pensioenverhoging per 1 januari 2024 voor alle leeftijden leidt tot een beter pensioenresultaat, zelfs als het tegenzit. Ook is te zien dat het effect voor de oudste deelnemers meer positief is dan voor de jongste deelnemers. Dit effect is vooral goed te zien bij de gestreepte (onderste) lijnen. Dit komt doordat gepensioneerden direct profiteren van een hogere uitkering, terwijl de jongste deelnemers nog lang moeten wachten voordat de uitkeringen starten. Doordat de dekkingsgraad daalt door de verhoging per 1 januari 2024, worden toekomstige verhogingen naar verwachting iets lager. En dat merkt de jongere deelnemer het meeste. Als het tegenzit, is het toekomstige pensioen ná de verhoging per 1 januari 2024 voor de niet-gepensioneerden vergelijkbaar met het pensioen vóór de verhoging. Met betrekking tot de verhoging van vorig jaar gelden vergelijkbare effecten.

Het bestuur van SPRH is van mening dat – gegeven deze cijfers – het gebruik van de versoepelde indexatieregels in het belang is van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.