Pensioen 1-2-3

Het Pensioen 1-2-3 van SPRH

Wanneer moet u in actie komen

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

laag 2

Als u van werkgever verandert en u bouwt via uw nieuwe werkgever pensioen op. Dan kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij SPRH en wordt het vanaf uw 61e aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan SPRH en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

0

0

Terug naar boven

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

laag 2

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat
Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde.
Uw partner heeft bij uw overlijden recht op partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet worden opgestuurd naar SPRH.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

0

0

Terug naar boven

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

laag 2

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van het beëindigen van de relatie. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u SPRH wel informeren.

Let op: Ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op het partnerpensioen.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

0

0

Terug naar boven

Als u verhuist naar het buitenland.

laag 2

Meld dit aan ons en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u SPRH daarover informeren.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

0

0

Terug naar boven

Als u de KRVE verlaat.

laag 2

Als u de KRVE verlaat, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft SPRH niet zelf te informeren over uw werkloosheid.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

0

0

Terug naar boven

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid.

laag 2

De keuzemogelijkheden vindt u onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?’.

Let op: een gemaakte keuze kan niet meer worden teruggedraaid.
Laat u dus goed informeren voor u kiest.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

0

0

Terug naar boven

Meer informatie

ESG-beleid

Beleid maatschappelijk verantwoord beleggen

Inleiding en achtergrond

SPRH heeft een lange termijn beleggingsperspectief. Dit vertaalt zich in een lange termijn beleggingsbeleid. De wens om verantwoord te beleggen is een onderdeel van dit beleid.
Het verantwoord beleggingsbeleid is de visie van het bestuur op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het beheren van vermogen met zich mee brengt. De invulling van deze verantwoordelijk kent subjectieve elementen en is daarnaast continu onderhevig aan nieuwe inzichten. Het bestuur zoekt een optimale balans tussen haar ambitie op het gebied van verantwoord beleggingen en de praktische haalbaarheid daarvan.

Verantwoord beleggingsbeleid

Verantwoord beleggingsbeleid houdt in dat kapitaalverstrekkers hun verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop het vermogen belegd wordt. Door ergens wel of juist geen of minder geld in te steken kan invulling gegeven worden aan deze verantwoordelijkheid. Het bestuur gelooft dat verantwoord beleggen op lange termijn bijdraagt aan het algemeen welzijn en daarbij nagenoeg geen uitwerking op het financieel rendement heeft. Het bestuur heeft dan ook een duidelijke focus op een verantwoord beleggingsbeleid. Uitgangspunt daarbij is dat dit beleid beleggingstechnisch verantwoord is en zeer beperkte meerkosten mag opleveren.

Bij het vormgeven en uitvoeren van het verantwoord beleggingsbeleid hanteert ons pensioenfonds de volgende richtlijnen:

Niet beleggen in onverantwoorde sectoren.

Het bestuur streeft ernaar om beleggingen in controversiële wapens in zijn geheel uit te sluiten. Ons pensioenfonds houdt zich vanzelfsprekend aan het wettelijk verbod op het investeren in bedrijven die clustermunitie produceren. Daarnaast wordt ernaar gestreefd niet te investeren in aan controversiële wapens gelieerde ondernemingen. Naast clustermunitie maken ook landmijnen, biologische en chemische wapens onderdeel uit van controversiële wapens.

Hard maken voor mensenrechten, goede werkomstandigheden, anti-corruptie en milieu.

SPRH is zich bewust van haar maatschappelijke functie en verantwoordelijkheden en laat dit ook meewegen bij de inrichting van het beleggingsbeleid. Het bestuur streeft ernaar om bedrijven die niet opereren in lijn met de principes vanuit UN Global Compact over mensenrechten, werkomstandigheden, anti-corruptie en milieu, uit de beleggingsportefeuille te weren. Bij de selectie van vermogensbeheerders is het ondertekend hebben van de United Nations-supported Principles for Responsible Investment (UN PRI) onderdeel van de selectiecriteria.

Communicatie.

Het bestuur kiest voor gezamenlijke beleggingsoplossingen die beheerd worden door externe vermogensbeheerders. Hierdoor kan het bestuur niet direct stemmen op bijvoorbeeld aandeelhoudersvergaderingen. Wij verlangen van onze vermogensbeheerders dat zij op een zorgvuldige wijze het stemrecht uitoefenen in het belang van SPRH en in overeenstemming met ons duurzaam beleggingsbeleid. Bij de selectie van vermogensbeheerders is dit een selectiecriterium.
Het bestuur vindt het belangrijk transparant te zijn en relevante informatie te delen met onze stakeholders. De communicatie over het verantwoord beleggingsbeleid is een belangrijk onderdeel hiervan.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

SPRH neemt bij beleggingsbeslissingen de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening voor duurzaamheid in de financiële sector en de nog te verschijnen secundaire wetgeving. De reden hiervoor is dat SPRH die niet kan meten, omdat onvoldoende data beschikbaar is om de ongunstige effecten van onze beleggingen op duurzaamheidsfactoren op betrouwbare wijze te kunnen meten. Tevens is SPRH van mening dat de deelnemers deze extra informatie niet waarderen en onnodige complexiteit en kosten toevoegen. Zodra betrouwbare data op kostenefficiënte wijze beschikbaar is en uit deelnemersonderzoek blijkt dat dit wel op prijs wordt gesteld, kan SPRH het beleid heroverwegen.

SPRH merkt de pensioenregeling niet aan als artikel 8 of 9 product in de zin van SFDR.

0

0

Terug naar boven

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op mijnpensioenoverzicht.nl.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid. Dit kunt u vinden in de ABTN. (zie Downloads).

0

0

Terug naar boven

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten: info@sprh.nl

0

0

Terug naar boven

Wat krijgt u?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

laag 2

Via de KRVE neemt u deel in de pensioenregeling van SPRH en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 61 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Hoeveel pensioen u straks ontvangt van SPRH is vooral afhankelijk van de hoogte van het inkomen dat u heeft verdiend en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 61e jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) die u jaarlijks ontvangt en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het inkomen dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele inkomen pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het pensioengevend inkomen, tot aan de fiscaal toegestane grens, minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,226% aan ouderdomspensioen op.

Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.000. U bouwt in dat jaar 1,226% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 122,60 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele toeslagverlening.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

1

0

Terug naar boven

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.

laag 2

Partner- en wezenpensioen

Zolang u bij KRVE werkt en daardoor deelneemt bij SPRH, is er voor uw partner een partnerpensioen verzekerd en voor uw kinderen wezenpensioen. Het partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en zolang uw partner in leven is. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en tot de leeftijd van 21 van uw kind. Als uw kind studeert of invalide is, loopt de uitkering van het wezenpensioen door tot de leeftijd van 27 van uw kind. U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van SPRH. Het pensioenreglement vindt u ook op deze site onder laag 3. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op: U kunt wél op uw pensioendatum een deel van uw ouderdomspensioen laten omzetten naar het partnerpensioen. Dat betekent dat uw ouderdomspensioen dan lager wordt. Uw partner krijgt dan een hoger pensioen uitbetaald van SPRH als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan.
Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

1

0

Terug naar boven

Wilt u precies weten wat de pensioenregeling van SPRH u biedt? Klik door naar het pensioenreglement of vraag het pensioenreglement bij SPRH op.

laag 2

In het pensioenreglement staat precies beschreven hoe uw pensioenregeling in elkaar steekt. U kunt nalezen wat wel en wat niet geregeld is in de pensioenregeling van SPRH.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

1

0

Terug naar boven

Wat krijgt u niet

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van SPRH.

laag 2

Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen.
Uw pensioenregeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

0

0

Terug naar boven

Hoe bouwt u pensioen op

U kunt op drie manieren pensioen opbouwen

  1. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
  2. Pensioen bij SPRH. U bouwt dit pensioen op via de KRVE. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
  3. Pensioen dat u zelf kunt regelen. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

laag 2

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die tussen de leeftijd van 15 jaar en de ingangsleeftijd van de AOW in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl voor uw AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via de KRVE opbouwt
De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u bij SPRH pensioen opbouwt. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd én het pensioen op uw 61e als u tot dat moment bij SPRH blijft opbouwen. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u heeft opgebouwd in de banen die u heeft gehad.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor kunt zorgen
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via de KRVE. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

0

0

Terug naar boven

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op.

Het pensioen dat u zo opbouwt, is een optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

laag 2

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling. Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het inkomen dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele inkomen pensioen op. SPRH houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over uw pensioengevend inkomen, tot aan de fiscaal toegestane grens, minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,226% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand zo lang u leeft.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

0

0

Terug naar boven

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op.

 Dat doet u niet over uw hele pensioengevend inkomen. Over  €12.953 bouwt u in 2016 geen pensioen op. Deze franchise is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het pensioengevend inkomen, tot aan de fiscaal toegestane grens, minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,226% aan pensioen op.

laag 2

Opbouwpercentage
Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het inkomen dat u in dat jaar heeft verdiend. Het deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het pensioengevend inkomen, tot aan de fiscaal toegestane grens, minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,226% aan ouderdomspensioen op.

Stel, u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.000. U bouwt in dat jaar 1,226% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is €122,60 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

0

0

Terug naar boven

Er wordt per kwartaal premie ingelegd voor uw pensioen.

Deze premie wordt door de KRVE betaald. Dit wordt jaarlijks aan u meegedeeld.

laag 2

KRVE betaalt voor u ieder kwartaal de premie voor uw pensioen. De hoogte van deze premie is vastgelegd in het jaarverslag.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

0

0

Terug naar boven

Welke keuzes heeft u zelf

Wilt u beginnen met een hoger pensioen? Dat kan op pensioenleeftijd.

laag 2

Beginnen met een hoger pensioen
U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

0

0

Terug naar boven

Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf?

Dat kan op pensioenleeftijd.

laag 2

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen
Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner. Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze. Meer informatie over het ruilen van partnerpensioen is te vinden in het pensioenreglement

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

0

0

Terug naar boven

Wilt u eerder met pensioen gaan?

Dit moet u één jaar voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met het secretariaat van de KRVE.

laag 2

Eerder stoppen
U kunt er voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw 61e .
Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

0

0

Terug naar boven

Wilt u beginnen met een hoger pensioen? Dat kan op pensioenleeftijd.

laag 2

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen
Als u met pensioen gaat en er is te weinig partnerpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen.
U krijgt dan een lager ouderdomspensioen, maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen van SPRH als u komt te overlijden.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

0

0

Terug naar boven

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

laag 2

Waardeoverdracht
Als u van werkgever verandert en u bouwt pensioen op bij uw nieuwe werkgever. Dan kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij SPRH en wordt het vanaf uw 61e aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan SPRH en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

0

0

Terug naar boven

Hoe zeker is uw pensioen

De hoogte van uw pensioen staat niet vast.

Het is mogelijk dat SPRH uw pensioen niet met de prijzen mee kan laten groeien. SPRH heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Pensioenen moeten daardoor langer worden uitbetaald.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. SPRH heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

laag 2

Welke risico’s zijn er?
De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

SPRH probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee alle pensioenfondsen rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. SPRH moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld SPRH ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt SPRH ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn nog meer risico’s waar SPRH rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen.

Meer informatie over beleggingen vindt u in de Actuariële en bedrijfstechnische nota.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

0

0

Terug naar boven

SPRH probeert uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen.

Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van SPRH goed genoeg is.

laag 2

Waardevast pensioen
Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2016 iets minder kopen dan in 2015. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert SPRH uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat SPRH niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt.

De afgelopen jaren heeft SPRH de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd*:

2014 0% 1,0%
2013 0% 2,5 %
2012 0% 2,5%

* De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

Tot 2015 had SPRH een eindloonregeling. Daarom was de indexatie niet van toepassing voor de eindloonregeling.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

0

0

Terug naar boven

Als SPRH een tekort heeft, worden indien nodig één of meer van deze maatregelen genomen

  • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.
  • Uw pensioen gaat omlaag. SPRH doet dit alleen in het uiterste geval

laag 2

Het kan gebeuren dat SPRH ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan SPRH besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

Meer informatie over hoe SPRH er financieel voor staat, vindt u in de jaarrekening.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

0

0

Terug naar boven

Welke kosten maakt SPRH

SPRH maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren.

De uitvoeringskosten bestaan uit de kosten van pensioenbeheer, vermogensbeheer en de transactiekosten.

laag 2

SPRH maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren.

pensioenbeheerkosten – dit zijn onder meer kosten voor de pensioenadministratie, communicatie, bestuur, financieel beheer en projecten.
Vermogensbeheerkosten – dit zijn de beheerkosten van beleggingen, waaronder bewaarloon en kosten voor accountants en juridische adviseurs.
Transactiekosten – dit zijn de kosten die gemaakt worden bij het kopen en verkopen van beleggingen. Deze kosten zijn onderdeel van de beleggingen.

laag 3

Gedetailleerde informatie vind u in de documenten op het besloten deel van deze website.

0

0

Terug naar boven